СТАТУТ
СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ
 

Прийнятий Четвертим Генеральним з'їздом Союзу Українських Студентів у Німеччині (СУСН) 21 грудня 1952 року в Мюнхені,
затверджений П’ятим Генеральним з'їздом СУСНу 5 грудня 1953 року та Шостим Генеральним з'їздом СУСНу 11 грудня 1954 року,
змінений 32-им Генеральним з'їздом СУСНу 28 жовтня 2006 року в Мюнхені,
змінений 33-ім Генеральним з'їздом СУСНу 27 жовтня 2007 року в Мюнхені,
змінений 37-им Генеральним з'їздом СУСНу 6 листопада 2011 року в Мюнхені. 

I.НАЗВА ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

1. Назва організації українською мовою: Союз Українських Студентів у Німеччині (СУСН); німецькою мовою:  Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V. (BUSD e.V.).
2. Організація знаходиться у місті Мюнхені та занесена до реєстру організацій. Місце знаходження може бути перенесене до іншої місцевості на підставі спільного рішення Управи, Контрольної Комісії та Товариського Суду.
3. Адміністративним роком є календарний рік.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

4. Метою організації є підтримка розуміння між народами у галузях освіти, науки, культури, молоді, навколишнього середовища, спорту та соціального, також підтримка освіти включаючи студентську допомогу.
5. Організація переслідує виключно і безпосередньо суспільно корисні та благодійні цілі у сенсі статті «Діяльність із податковими пільгами» податкового Закону Німеччини (
AbschnittsSteuerbegünstigte Zweckeder Abgabeordnung).  Організація підтримує безкорисливо осіб, які тілесно, розумово, душевно чи економічно залежні від допомоги інших.
6. СУСН є представництвом українських студентів та аспірантів у Німеччині.
7. СУСН об’єднує українських студентів у Німеччині і є членом Центрального Союзу Українського Студентства у Парижі (ЦеСУС).
8. Мета організації реалізується  за допомогою наукових та культурних інформаційних заходів для подолання студентських буднів, проекти по обміну німецької та української молоді та студентства; через організацію та проведення міжнародних зібрань та дискусійних вечорів; через сприяння та проведення конференцій, виставок, доповідей на соціальну, економічну, наукову, політичну та культурну тематику та неперіодичні видання.
9. У міру своїх можливостей організація підтримує студентів у плануванні навчання та отриманні освіти в Німеччині.
10. СУСН повинен сприяти взаєморозумінню у сфері соціальних, економічних, політичних та культурних відносин між країнами серед молоді та студентства через збереження контактів та спільну діяльність з іншими громадськими організаціями, університетськими групами та університетами.

III. ПРАВО СУСПІЛЬНОЇ КОРИСТІ 

11.Організація є безкорисно активною. Вона не переслідує в першу чергу власних комерційних цілей. 
12. Матеріальні засоби спілки можуть бути використані лише на вказані в статуті цілі. Члени спілки не отримують виплат з матеріальних засобів організації. 
13. Жодна особа не може бути винагороджено високими преміями або виплатами, які не відповідають меті організації. 

IV. ЧЛЕНИ

14. Членство СУСНу складається із звичайних членів, почесних членів, членів, що підтримують діяльність та друзів організації.
15. Звичайними членами можуть бути українські студенти та аспіранти, які 
a) зараховані до українських або німецьких вищих навчальних закладів або коледжів для іноземців (Studienkollegs) на території Федеративної Республіки Німеччина; 
b) перервали своє навчання не пізніше ніж два роки тому;
c) закінчили своє навчання не пізніше ніж два роки тому; 
d) не підлягають під a) b) c), якщо це згідно з рішенням Управи сприяє цілям організації. Управа, у таких випадках, затверджує своє рішення письмово і надає для перегляду контрольній комісії.
16. Звичайне членство набувається в результаті постанови Управи на основі письмової заяви до Управи про вступ. Відмова у членстві надається постановою Управи.
17. Звичайні члени мають право: 
a) використовувати запропоновані СУСНом засоби та можливості; 
b) брати участь у Генеральному з'їзді; 
c) подавати пропозиції резолюцій та висувати побажання; 
d) активного та пасивного права голосу на Генеральному з'їзді; 
e) активного та пасивного права вибору делегатів, які представлятимуть організацію на зборах Центрального Союзу Українського Студенства (ЦеСУС).
18. Звичайні члени мають обов’язок: 
a) виконувати постанови Генерального з'їзд; 
b) сплачувати у встановленому порядку членські внески. 


18a. Членські внески звичайних членів: 
a) Розмір членських внесків встановлюється щорічно Управою, та затверджується Генеральним з'їздом. Оплата може здійснюватись з початку календарного року. Внески можна оплатити готівкою не пізніше початку Генерального з'їзду поточного року. 
b) Членам, які не сплатили внесок, висилатиметься нагадування. Якщо член не здійснить оплату до Генерального З'їзду поточного року, він автоматично переводиться в Друзі організації. У випадку оплати членських внесків він знову отримає позицію звичайного члена організації.
19. Звичайні члени втрачають своє членство: 
a) у випадку смерті; 
b) шляхом добровільного виходу на основі письмового пояснення через дотримання місячного терміну до кінця року; 
c) шляхом виключення на підставі рішення Управи СУСНу, схваленого Генеральним з'їздом. 
20. Кожен звичайний член має на Генеральному з'їзді один голос, який може бути використаний  за умови сплати річного внеску не пізніше початку Генерального з'їзду членів СУСНу.
21. Статус Почесного члена можуть отримати як громадяни Федеративної Республіки Німеччина, так і іноземні особи, їх кандидатури пропонує  Управа, а обераються вони обрані простою більшістю на Генеральному з'їзді.  Пропозиції кандидатур у почесні члени можуть бути подані від імені не менше як  10 % звичайних членів, подання здійснюється  у письмовій формі за шість тижнів до Генерального з'їзду. Почесні члени не мають права голосу та звільнені від членського внеску.
22. Членами, що підтримують діяльність, можуть бути фізичні та юридичні особи Федеративної Республіки Німеччина і іноземні особи, а також організації та фонди, які бажають  підтримувати мету та цілі організації. Таке членство набувається в результаті постанови Управи на основі письмової заяви до Управи про вступ. Члени, що підтримують діяльність, не мають права голосу та виборчого права. 

23. Члени, що підтримують діяльність сплачують:
a) членський внесок за рік у сумі 60 євро за статусом Приватний благодійний член 
b) членський внесок за рік у сумі 240 євро за статусом Корпоративний благодійний член 
c) вступний добровільний внесок 
d) добровільні пожертви
24. Члени, що підтримують діяльність, отримують запрошення на річні зібрання, заходи, дискусійні фори та річні звіти про діяльність організації, інші публікації та брошури.
25. Друзі організації це колишні звичайні члени організації, які не підпадають під 15 статуту, або згідно з 18а. b) Реч. 2 більше не є звичайними членами. Вони автоматично отримують статус Друзі організації, якщо не подадуть письмового пояснення управі про вихід з членства. Друзі організації не мають права голосу та виборчого права.
26. Друзі організації надають добровільні внески та отримують  запрошення на річні зібрання, заходи, дискусійні фори та річні звіти про діяльність організації, інші публікації та брошури. Друзі організації можуть отримати статус Члени, що підтримують діяльність.

V. ОРГАНИ

27. Органами СУСНу є: Генеральний з'їзд, Управа, Контрольна комісія, Товариський суд

VI. ГЕНЕРАЛЬНИЙ З'ЇЗД

28. Генеральний з'їзд є найвищим органом СУСНу. Він складається із звичайних членів організації.
29. Черговий Генеральний з'їзд скликається Управою. Він відбувається щорічно.
30. Генеральний З'їзд має право приймати рішення, якщо за умови письмового (що може здійснюватись також електронною поштою) сповіщення про проведення З'їзду щонайменше за 2 тижні до його проведення будуть присутні в день З'їзду 1/3 частина звичайних членів з правом голосу.
31. Якщо звичайний член знаходиться поза межами місця проведення Генерального з'їзду та не може взяти у ньому участь, він уповноважений, у письмовій формі передати свій голос іншому звичайному членові СУСНу. 
32. Кожен з присутніх членів на Генеральному з'їзді не може мати більше двох чужих голосів (мандатів), які вважаються дійсними при оплаті річного членського внеску не пізніше початку Генерального з'їзду.
33. Генеральний з'їзд має наступні завдання: 
a) заслуховування та прийняття звітів про річну діяльність органів організації ;
b) надання за пропозицією Контрольної комісії абсолюторію Управі на основі проведеної контрольною комісією перевірки; 
c) внесення змін до Статуту;
d) обрання органів СУСНу; 
e) прийняття рішень у інших важливих питаннях; 
f) визначення основних напрямків діяльності на наступний рік; 
g) виключення членів з організації; 
h) надання статусу Почесного членства; 
i) прийняття резолюцій.
34. Проведення З'їзду протоколюється. Протокол підписує головуючий та секретар.
35. Позачерговий Генеральний з'їзд може зібрати: 
a) Управа СУСНу; 
b) контрольна комісія на вимогу однієї четвертої частини звичайних членів. Заява повинна бути внесена письмово, після чого протягом наступних 30 днів скликається позачерговий Генеральний з'їзд. 

VII. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

36. Прийняття рішень відбувається за допомогою відкритого голосування. Вибори проходять таємно. 
37. Постанови Генерального з'їзду приймаються абсолютною більшістю голосів. 
38. Для рішень щодо зміни положень Статуту необхідно 2/3 всіх голосів. 
39. Члени, яких СУСН делегує на З'їзд Центрального Союзу Українського Студентства, обираються згідно положень ЦЕСУС.

VIII. УПРАВА

40. Управа веде усі без винятку справи СУСНу та координує діяльність його членства. Вона обирається на Генеральному з'їзді строком на один рік. Якщо вибори не відбулися вчасно, тоді діюча Управа виконує свої обов’язки до вибору нової Управи. 
41. До складу Управи входять 
a) голова, що представляє СУСН, за нього підписується та визначає програму діяльності 
b) заступника голови
c) секретаря
d) скарбника
e) не більше трьох референтів
42. Управа здійснює свою діяльність на громадських засадах та на основі Директив, прийнятих Генеральним з'їздом.
43. Управа має право замінити вибулих членів іншими на час її діяльності, однак не більше половини свого складу. Голова не може бути замінений. 
44. Управа приймає рішення більшістю голосів, за умови однакової кількості голосів вирішальним є голос Голови Управи. Для дійсності прийняття рішень необхідна присутність щонайменше чотирьох членів Управи.

IX. КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

45. Контрольна Комісія складається з голови і двох членів. 
46. Контрольна Комісія зобов’язана щонайменше два рази на рік проводити контроль стратегії діяльності Управи.
47. Завдання Контрольної Комісії полягає в перевірці ведення Управою фінансової діяльності, дотримання положень Статуту та прийняття рішень. 

X. ТОВАРИСЬКИЙ СУД

48. Товариський Суд складається з голови і двох членів. 
49. Товариський Суд працює на основі Директив, прийнятих Генеральним з'їздом
50. Товариський Суд вирішує: 
a) суперечки між Управою СУСНу та його членами 
b) суперечки звичайних членів між собою 

XI. МАЙНО

51. Майно Союзу Українських Студентів у Німеччині складається з: 
a) доходів; 
b) членських внесків, в розмірі, встановленому Генеральним з'їздом. Внески не можуть бути зворотно збільшені. Обовязок сплатити у повному розмірі членський внесок вступає в дію при вступі в СУСН; 
c) річних членських внесків; 
d) пожертв; 
e) поточних дотацій та субвенцій; 
f) одноразових асигнувань; 
g) чистого прибутку з діяльності, заходів та відсотків з капіталовкладень. 

XII. ЛІКВІДАЦІЯ

52. СУСН може бути ліквідований: 
a) постановою Генерального з'їзду, прийнятою більшістю у дві третіх голосів за умови включення питання про ліквідацію до порядку денного; 
b) якщо кількість звичайних членів становить менше трьох осіб. 
53. У випадку ліквідації СУСНу, його майно переходить на юридичну особу, що наділена публічним правом або на іншу організацію, що наділена пільгами, з метою використання на благодійні цілі або для студентської допомоги.


 

Наші партнери та друзі

На цьому місці ми хотіли би щиро подякувати Організаціям, які підтримують нас у наших справах!

Мовні курси

на сторінці Ради іноземців міста Мюнхен

Товариство "Рідна школа"

Гуртожиток,  безоплатно надава приміщення для бюро СУСНу протягом багатьох років.

Українська суботня школа

Приймає діточок на навчання.

AeZA e.V.

Об’єднання лікарів, стоматологів, аптекарів для спільно представлення інтересів перед німецькими державними органами та офіційними інституціями. Займається питанням визнання іноземних дипломів.

MORGEN e.V.

Мережа для громадських організацій іноземців у Мюнхені.

AMIGA Projekt

Підтримка іноземців з вищою освітою на ринку роботи Німеччини.

 

Український Вільний Університет

Єдиний у світі ВНЗ поза межами України з українською мовою навчання

Forum NET.Ukraine

Інтернет-портал, який надає інформацію  щодо різноманітних тему німецько-українських відносин.

Об'єднання українських жінок в Німеччині (сторінка в розробці)

AEGEE

Європейський студентський форум

KHG

Католицька університетська громада в Мюнхені

EHG

Євангельська університетська громада в Мюнхені

СУМ

Спілка української молоді Німеччини

ПЛАСТ Німеччина

Організація польських студентів у Мюнхені

Апостольська екзархія УГКЦ в Німеччині та Скандинавії

Адвокатська контора CMS Reich-Rohrwig Hainz TOV

Німецько-український союз юристів

АСТА МАЙНЦ